403-460-4522 | 403-460-6322 | Fax : 403-474-4522 [email protected]ry.com

Dr. Rajan Kaur

Gurmat & Music Div 2

Mrs. Rajinder Kaur

Gurmat Div 1

Mr. Satbir Singh & Mr. Tirth Singh

Tabla/ Harmonium Inst. Div 1

Mr. Karandeep Singh

Tabla Inst.