403-460-4522 | 403-460-6322 | Fax : 403-474-4522 [email protected]

Dr. Rajan Kaur

Gurmat & Music Div 2

Mrs. Rajinder Kaur

Gurmat Div 1

Mr. Tirth Singh

Harmonium Inst. Div 1

Mr. Satbir Singh

Tabla Inst.